Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN JALEMA B.V.,

GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE REUVER, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE VENLO (NEDERLAND) ONDER NUMMER 12059837

 

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Jalema: de besloten vennootschap Jalema B.V., haar rechtsopvolger(s) en/of de door haar aangewezen rechtspersonen.

Opdrachtgever(s): elke natuurlijke of rechtspersoon die aan Jalema een opdracht verstrekt of aan wie Jalema een aanbieding doet, met wie Jalema onderhandelt over een Overeenkomst of een Overeenkomst sluit.

Opdracht: de door de Opdrachtgever opgedragen levering van goederen en/of diensten en/of uitvoering van werken.

Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van de Opdracht, daaronder begrepen elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts-)handelingen, zoals aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen van zaken, verrichtingen van diensten door Jalema, alsmede op alle overeenkomsten waarbij Jalema partij is en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
 2. De toepassing van eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk door Jalema van de hand gewezen.
 3. In geval een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig mochten zijn dan wel worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet en zullen Jalema en Opdrachtgever in overleg treden teneinde vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen en waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.Ingeval van strijdigheid of onverenigbaarheid tussen deze algemene voorwaarden en hetgeen in de Overeenkomst is bepaald en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleert hetgeen is bepaald in de Overeenkomst.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen en indien en voor zover die schriftelijk door Jalema zijn bevestigd.
 5. Jalema is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen op de Overeenkomst tussen Jalema en Opdrachtgever van toepassing zijn veertien (14) dagen na het verstrijken van de dag waarop Jalema de gewijzigde algemene voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand of ter beschikking heeft gesteld.

 

 

 

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN

 

 1. Op een aanvraag van Opdrachtgever van een aanbieding of offerte door Jalema, volgt een offerte van Jalema. De aanvraag van een offerte door Opdrachtgever bindt Jalema niet en geldt slechts als het uitnodigen tot het doen van een aanbieding of offerte.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes c.q. prijsopgaven van Jalema zijn steeds vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding en/of offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Indien een aanbieding of offerte wordt aanvaard door de Opdrachtgever, heeft Jalema het recht de aanbieding of offerte binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding schriftelijk te herroepen.

 

ARTIKEL 3 –  OVEREENKOMST

 

 1. De Overeenkomst tussen Jalema en Opdrachtgever komt eerst tot stand wanneer Jalema, nadat zij de aanvaarding van de aanbieding of offerte heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigt aan Opdrachtgever dan wel op het moment dat Jalema aan de uitvoering van overeenkomst is begonnen.
 2. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door Jalema zijn bevestigd.
 3. De monsters, waaronder stalen, mallen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van kleuren, dessins, maten en proefexemplaren, die voor of bij het sluiten van de Overeenkomst zijn verstrekt of getoond aan Opdrachtgever, gelden slechts ter aanduiding,  zonder dat het aangebodene daaraan dient te voldoen.
 4. De inhoud van de door Jalema gehanteerde brochures, catalogi, haar overige drukwerken, website etc., al dan niet in digitale vorm, bindt haar niet tenzij dit in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald of tenzij hiernaar in de Overeenkomst wordt verwezen. In dat laatste geval is Jalema nimmer gebonden aan eventuele druk- en/of zetfouten.

 

ARTIKEL 4 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door Jalema verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, technische beschrijvingen, offertes, programmatuur tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Jalema voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Jalema en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jalema niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.
 2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, technische beschrijvingen, offertes, programmatuur tekeningen, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Jalema en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

 

ARTIKEL 5 – WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

 

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij het doen van de aanbieding of offerte c.q. prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Door de Opdrachtgever, na het verstrekken van de Opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Jalema ter kennis zijn gebracht en binden Jalema pas nadat deze overeenkomstig artikel 3.2 door Jalema schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd dan wel voltooiing van de uitvoering van de werkzaamheden door Jalema wordt overschreden, hetgeen door de Opdrachtgever wordt aanvaard.

 

ARTIKEL 6 – PRIJZEN

 

 1. In aanbiedingen en offertes opgegeven prijzen zijn vrijblijvend. Daaraan kunnen geen afzonderlijke rechten worden ontleend, althans niet zonder dat de gehele aanbieding en/of offerte daarbij mede in ogenschouw wordt genomen.
 2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle prijzen gebaseerd op de ICC Incoterms® 2020 Ex Works (EXW) en exclusief omzetbelasting.
 3. De door Jalema opgegeven prijzen zijn gebaseerd op vastgestelde prijzen op het moment van de aanbieding of offerte.
 4. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de aanbiedings- of offertedatum en de datum van totstandkoming van de Overeenkomst respectievelijk tussen de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van levering, sprake is van wijziging van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, heffingen, premies welke dan ook, opgelegd van overheidswege, of anderszins een stijging van een of meerdere kostprijsfactoren (waaronder doch niet uitsluitend prijsverhogingen van toeleveranciers en wisselkoersveranderingen), ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding of offerte of datum van totstandkoming van de Overeenkomst te voorziene omstandigheden, is Jalema gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voor zover deze wijzigingen haar lasten verzwaren.
 5. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de aanbiedings- of offertedatum en de datum van totstandkoming van de Overeenkomst respectievelijk tussen de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van levering, sprake is van een buitengewone stijging van de prijzen van lonen of materialen, is Jalema gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, ook al geschiedt zulks ingevolge een reeds bij de aanbieding of offerte of datum van totstandkoming van de Overeenkomst te voorziene omstandigheid. Van een buitengewone stijging van prijzen is in ieder geval sprake indien de prijs van de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde grondstoffen binnen één kalenderjaar met meer dan 10% stijgt.
 6. Indien van de onder artikel 6.4 of 6.5 beschreven bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en Jalema de overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is de Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen en tegen vergoeding van de door Jalema in verband met de tot stand gekomen Overeenkomst gemaakte kosten, terwijl Jalema alsdan in geen geval gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever.
 7. Wanneer Jalema van de onder artikel 6.4 of 6.5 beschreven bevoegdheid gebruikmaakt, is de Opdrachtgever – indien en voor zover deze een consument is – bevoegd de overeenkomst op te zeggen, indien de eindprijs ten opzichte van de bij het sluiten van de overeenkomst bedongen prijs met ten minste 15% wordt verhoogd.
 8. Indien de aanbieding of de offerte of de Overeenkomst betrekking heeft op speciaal op specificatie van de Opdrachtgever geproduceerde zaken die afwijken van het standaardassortiment van Jalema, is Jalema gerechtigd om de overeengekomen prijs en/of hoeveelheid maximaal 10% meer of minder aan de Opdrachtgever te factureren respectievelijk te leveren dan in de aanbieding, offerte of Overeenkomst is opgenomen.
 9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden bij leveringen binnen Nederland met een factuurwaarde groter dan ­EUR 200,00 (exclusief omzetbelasting) geen verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Bij leveringen binnen Nederland met een factuurwaarde kleiner dan ­ € 200 (exclusief omzetbelasting) worden aan de wederpartij ­ EUR 7,50 verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.
 10. Alle prijzen zijn steeds vermeld in euromunteenheden, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage, tenzij anders in de aanbieding of offerte is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

 

ARTIKEL 7 – LEVERING

 

 1. Levering geschiedt in beginsel overeenkomstig de ICC Incoterms® 2020 Ex Works (EXW), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Indien een wijze van levering is overeengekomen waarbij Jalema voor het vervoer van de zaken moet zorgdragen is Jalema, indien het normale water-, weg-, -rail- of vluchtverkeer door externe omstandigheden onmogelijk of bemoeilijkt is, gerechtigd op een naar haar goeddunken te bepalen, van de overeengekomen wijze van levering afwijkende, wijze te leveren. Eventuele extra kosten ingeval van een zodanige afwijkende wijze van levering komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. De levering van de zaken geschiedt op europallets. Indien en voor zover sprake is van levering van de zaken in landen binnen Europa waar ruiling van europallets mogelijk c.q. gebruikelijk is, is Jalema gerechtigd voor het ruilen van europallets een toeslag per europallet in rekening te brengen.
 4. De tussen Jalema en Opdrachtgever overeengekomen levertermijnen en -tijden gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Jalema is gerechtigd om in gedeelten te leveren en heeft recht op een redelijke naleveringstermijn van tenminste een (1) maand, te rekenen vanaf de overeengekomen levertijd.
 5. Overschrijding van de levertermijnen en/of -tijden, door welke oorzaak dan ook, geeft Opdrachtgever niet het recht op ontbinding van de Overeenkomst of op niet-nakoming daarvan, op het vorderen van schadevergoeding dan wel het recht op opschorting, tenzij de overschrijding aan Jalema te wijten is en na ommekomst van de ingevolge lid 3 van dit artikel bepaalde redelijke naleveringstermijn van een (1) maand, gevolgd door een bij aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot verzonden ingebrekestelling waarbij Jalema een redelijke termijn wordt gegund om de verbintenis tot levering uit te voeren.
 6. De levertermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering van de verbintenis tot levering door (een) niet aan Jalema te wijten omstandigheid (-heden) wordt vertraagd of bemoeilijkt, alsmede indien en zolang Opdrachtgever geen of geen deugdelijke verzendinstructies aan Jalema heeft verschaft.
 7. Opdrachtgever is verplicht door Jalema geleverde zaken volledig af te nemen binnen de overeengekomen termijn en op het moment waarop Jalema deze zaken aanbiedt, bij gebreke waarvan het Jalema vrijstaat om naar eigen inzicht over de zaken te beschikken, onverminderd de verschuldigdheid van de prijs door Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 8 – MONTAGE EN BEWERKING VAN MATERIALEN

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen draagt de Opdrachtgever zelf zorg voor montage.
 2. Indien Opdrachtgever zelf maten en/of andere informatie aanlevert voor de installatie en/of montage, zijn eventuele bij installatie en/of montage blijkende onjuistheden in deze informatie voor risico van de Opdrachtgever.
 3. Indien Jalema krachtens de Overeenkomst gehouden is tot installatie en/of montage van enige zaak dan dient Opdrachtgever voor zijn rekening alle benodigde voorzieningen te treffen om een deugdelijke installatie/montage van de zaken ter plaatse mogelijk te maken.
 4. Onder de benodigde voorzieningen als bedoeld in lid 3 van dit artikel vallen onder meer bijvoorbeeld het volledig ontruimen en toegankelijk maken van de plaats waar installatie en/of montage dient plaats te vinden, alsmede het ter plaatse beschikbaar zijn van eventueel benodigde voorzieningen, zoals gas, water, elektra, sanitaire voorzieningen en opslagcapaciteit voor nog niet gemonteerde zaken, volgens opgave van Jalema.
 5. Indien de in dit artikel genoemde voorzieningen niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn getroffen, kunnen door Jalema gemaakte extra kosten, waaronder maar niet beperkt tot, arbeidskosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. Indien door of ten behoeve van Opdrachtgever aan Jalema materialen ter hand worden gesteld die door Jalema dienen te worden bewerkt tot nieuwe zaken, zal tot 5% van deze materialen worden aangemerkt als afval dat tijdens de bewerking verloren gaat zonder dat Jalema hiervoor gehouden is tot vergoeding dan wel creditering van de door haar aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bewerkingsprijs.
 7. Jalema is gerechtigd de in dit artikel bedoelde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

 

ARTIKEL 9 – KEURING EN KLACHTEN

 

 1. Koper is gehouden de zaken bij levering te controleren op zichtbare gebreken, alsmede deze te keuren naar maat, tint, soort, type en hoeveelheid, een en ander voor zover van toepassing. Indien Jalema niet binnen vijf (5) dagen nadat Opdrachtgever de zaken in ontvangst heeft genomen een schriftelijk bericht van afkeuring van Opdrachtgever heeft ontvangen, wordt de levering van de zaken door Opdrachtgever geacht te zijn goedgekeurd en wordt Opdrachtgever geacht de deugdelijkheid van die zaken te hebben erkend, zodat elk recht van Opdrachtgever om een beroep te doen op gebreken aan de desbetreffende zaken op dat moment onherroepelijk komt te vervallen.
 2. Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk bij aflevering te onderzoeken of de door Jalema geleverde zaken aan de Overeenkomst beantwoorden, welk onderzoek in elk geval dient te behelzen controle van de juiste aantallen en soorten (zulks mede aan de hand van de afleverbewijzen) en van de staat waarin de zaken zich bevinden.
 3. Klachten dienen schriftelijk en rechtstreeks ter kennis van Jalema te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. De betalingsverplichting van Opdrachtgever wordt door het indienen van een klacht niet opgeschort.
 4. Klachten terzake van uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en tekorten dienen uiterlijk binnen vijf (5) dagen nadat de levering is voltooid schriftelijk plaats te vinden, op straffe van verval van iedere aanspraak van Koper jegens Jalema.
 5. Klachten terzake van uiterlijk niet waarneembare gebreken dienen uiterlijk binnen vijf (5) dagen nadat deze zijn ontdekt, redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na voltooiing van de levering schriftelijk plaats te vinden, op straffe van verval van iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Jalema.
 6. Opdrachtgever kan slechts rechtsgeldig schriftelijk bezwaar maken tegen (de hoogte van) de factuur binnen de op die factuur vermelde betalingstermijn.
 7. Jalema is niet verplicht klachten betreffende de geleverde zaken en/of de factuur die haar buiten de hierboven in dit artikel omschreven termijn(en) bereiken, in behandeling te nemen. Evenmin is Jalema verplicht om klachten over geleverde zaken in behandeling te nemen, indien Opdrachtgever de zaken heeft bewerkt of verwerkt en nadien van enig gebrek is gebleken.
 8. Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, die vallen binnen de in de branche gebruikelijke toleranties of die technisch niet te vermijden zijn, geven geen recht op reclame.
 9. Jalema zal ten aanzien van alle klachten in de gelegenheid worden gesteld om deze te controleren. Indien en voor zover naar het oordeel van Jalema terecht over de zaken en/of de facturen is gereclameerd, zal Jalema te harer vrije keuze (1) de zaken kosteloos vervangen of (2) de prijs van de zaken volledig of gedeeltelijk aan Opdrachtgever restitueren.
 10. Jalema is niet verplicht zaken terug te nemen ter creditering. Wanneer Jalema hiertoe evenwel toch bereid is, dan crediteert zij ten hoogste de oorspronkelijk betaalde factuurprijs ofwel de actuele dagprijs indien deze lager is.

 

ARTIKEL 10 – BETALING

 

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient Koper de facturen van Jalema te betalen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, zonder dat verrekening, opschorting is toegestaan, op de voor Jalema aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Jalema is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling te vorderen of zekerheidsstelling in een door Jalema goed te keuren vorm te verlangen, in welk geval Opdrachtgever gehouden is daaraan te voldoen.
 3. Indien Jalema met Opdrachtgever is overeengekomen dat Jalema automatische incasso mag toepassen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Jalema het automatisch door Jalema uit hoofde van leveringen aan Opdrachtgever door Jalema geïncasseerde bedrag te storneren.
 4. De betalingstermijn in lid 1 van dit artikel of tussen partijen anderszins schriftelijk overeengekomen, is een fatale termijn. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is alsdan, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van Jalema op Koper uit welke hoofde dan ook terstond opeisbaar en wordt de vordering van Jalema van rechtswege verhoogd met vertragingsrente ter hoogte van 1,5% per maand (of een gedeelte ervan) over het totale bedrag van de vordering. Indien de wettelijke handelsrente over een bepaalde periode hoger mocht zijn dan voornoemd percentage, heeft Jalema het recht de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
 5. Alle vorderingen van Jalema op Opdrachtgever worden eveneens terstond opeisbaar wanneer:
  • Opdrachtgever geen vooruitbetaling of zekerheid verschaft na een daartoe strekkend verzoek  van Jalema als bedoeld in lid 3 van dit artikel;
  • beslag op enig bestanddeel van het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd of een hiermee gelijk te stellen rechtsfiguur in het land van Opdrachtgever;
  • het faillissement of surseance van betaling of schuldsanering van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken of een hiermee gelijk te stellen rechtsfiguur in het land van Opdrachtgever;
  • enige bepaling van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord van toepassing wordt verklaard of een bepaling van een hiermee gelijk te stellen rechtsfiguur in het land van Opdrachtgever;
  • Opdrachtgever zijn bedrijf/onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt of beëindigt of een hiermee gelijk te stellen rechtsfiguur in het land van Opdrachtgever;
  • Opdrachtgever de plaats van zijn vestiging of woonplaats naar het buitenland verplaatst of de directe of indirecte zeggenschap binnen Opdrachtgever verandert

  Indien één van de in dit lid genoemde omstandigheden zich voordoet,  is Opdrachtgever verplicht om Jalema daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen.

 6. Alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten verband houdende met de inning door Jalema van enige vordering op Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II, althans bij gebreke daarvan, overeenkomstig de alsdan van overheidswege hiervoor vastgestelde gebruikelijke tarieven.
 7. Elke betaling door Opdrachtgever wordt geacht te zijn een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling door Opdrachtgever al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld. De door Opdrachtgever gedane (deel)betalingen strekken eerst tot mindering van alle opgekomen kosten, vervolgens tot mindering van de verschenen rente en nadien tot mindering van de hoofdsom.

 

ARTIKEL 11 – OPSCHORTING, VERREKENING, ANNULERING EN ONTBINDING

 

 1. Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is Jalema bevoegd alle of enkele van haar verplichtingen, uit welke naam en uit welke hoofde ook jegens Opdrachtgever aangegaan, op te schorten totdat Opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog volledig is nagekomen.
 2. Jalema is gerechtigd een vordering op Opdrachtgever, ongeacht of deze opeisbaar is of niet, te verrekenen met een schuld aan Opdrachtgever of een schuld aan een of meerdere aan Opdrachtgever gelieerde (rechts)personen.
 3. De Overeenkomst en de hieruit voortvloeide overeenkomsten kan (kunnen) door Jalema met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, schriftelijk worden ontbonden in de hierna genoemde gevallen:
  • Opdrachtgever geen vooruitbetaling of zekerheid verschaft na een daartoe strekkend verzoek van Jalema als bedoeld in lid 3 van dit artikel;
  • beslag op enig bestanddeel van het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd of een hiermee gelijk te stellen rechtsfiguur in het land van Opdrachtgever;
  • het faillissement of surseance van betaling of schuldsanering van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken of een hiermee gelijk te stellen rechtsfiguur in het land van Opdrachtgever;
  • enige bepaling van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord van toepassing wordt verklaard of een bepaling van een hiermee gelijk te stellen rechtsfiguur in het land van Opdrachtgever;
  • Opdrachtgever zijn bedrijf/onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt of beëindigt of een hiermee gelijk te stellen rechtsfiguur in het land van Opdrachtgever;
  • Opdrachtgever de plaats van zijn vestiging of woonplaats naar het buitenland verplaatst of de directe of indirecte zeggenschap binnen Opdrachtgever verandert.
 4. Indien één van de in lid 2 van dit artikel genoemde omstandigheden zich voordoet, is Opdrachtgever verplicht om Jalema daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen. Jalema is voorts gerechtigd de Overeenkomst en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Overeenkomst met een toeleverancier of opdrachtnemer van Jalema om welke reden dan ook wordt ontbonden of om andere redenen niet door Jalema of haar toeleverancier of opdrachtnemer wordt uitgevoerd. In dat geval is Jalema slechts gehouden tot vergoeding dan wel creditering van de door haar aan Opdrachtgever in rekening gebrachte prijs onder teruggave door Opdrachtgever van het reeds geleverde.
 5. Ingeval van staking, brand, het tenietgaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, uitvoer- of invoerbelemmeringen en alle gevallen van overmacht, voor zover van toepassing, is Jalema gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de verkoop, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, te annuleren, hetzij een andere overeenkomst met Opdrachtgever te sluiten, zulks ter keuze van Jalema. Indien een belemmering zich voordoet zal Jalema op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever binnen acht (8) dagen mededelen welke mogelijkheid van toepassing is.
 6. Slechts met schriftelijke toestemming van Jalema is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst te annuleren.
 7. Indien Opdrachtgever de Opdracht annuleert en / of de te leveren goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Jalema reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Jalema gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Bij annulering binnen een (1) maand voor de geplande uitvoering is Opdrachtgever aan Jalema als schadeloosstelling verschuldigd 35% van de overeengekomen totaalprijs inclusief omzetbelasting. In andere gevallen is Opdrachtgever aan Jalema als schadeloosstelling een vergoeding verschuldigd van 15% van de totaalprijs inclusief omzetbelasting. Opdrachtgever vrijwaart Jalema tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
 8. Onverminderd het vermelde in lid 6 van dit artikel behoudt Jalema zich alle rechten voor om volledige schadevergoeding te vorderen indien haar schade hoger uitvalt dan waarop Jalema ingevolge lid 6 van dit artikel recht heeft.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

 

 1. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door buitengewone omstandigheden gelegen buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van Jalema, waaronder doch niet uitsluitend dient te worden verstaan: oorlog, oproer, molest, natuurramp, staking, blokkade, stremmingen in het vervoer en andere transportstoringen, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van Jalema of in de middelen van vervoer van Jalema dan wel in de middelen van vervoer van derden, defecten aan machines en/of matrijzen, import- en exportbeperkingen onverschillig de aard ervan, bovenmatig ziekteverzuim, pandemieën, overheidsmaatregelen, vertraging in of uitblijven van levering door toeleveranciers en vertraging in de bewerking van producten door derden in opdracht van Jalema.
 2. Overmacht ontheft Jalema van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van de Opdracht, zonder dat Opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 3. Ingeval van overmacht worden de wederzijdse verplichtingen van partijen opgeschort tot die omstandigheden zijn opgeheven. In het geval van tijdelijke overmacht is Jalema gerechtigd de levertermijn te verlengen met de tijd dat de overmachtsituatie voortduurt. Indien de overmacht langer duurt dan vier (4) maanden, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst voor het niet-uitgevoerde deel eenzijdig te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder over en weer tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 

ARTIKEL 13 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

 

 1. De eigendom van alle geleverde en nog te leveren zaken, met uitzondering van de in lid 3 van dit artikel genoemde zaken, berust bij Jalema en gaat eerst op Opdrachtgever over na de volledige voldoening door Opdrachtgever van al hetgeen Jalema als tegenprestatie van door Jalema aan Opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, van Opdrachtgever te vorderen heeft. Jalema behoudt zich derhalve de eigendom van door haar geleverde en nog te leveren zaken voor tot integraal aan haar voldaan zijn:
  • de door Opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens de Overeenkomst(en) geleverde of te leveren zaken;
  • vorderingen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van zodanige Overeenkomst(en).

   

 2. Het is Opdrachtgever niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen of een hiermee gelijk te stellen rechtsfiguur in het land van Opdrachtgever voor wat betreft de bewaringskosten van zaken welke ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever en welke eigendom zijn van Jalema en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.
 3. Ter zake van nieuwe zaken die door de bewerking van Jalema krachtens Overeenkomst uitsluitend voor Opdrachtgever worden gevormd uit uitsluitend zaken die aan Opdrachtgever in eigendom toebehoren en door Opdrachtgever aan Jalema ter bewerking ter hand zijn gesteld, komt Jalema een retentierecht toe, indien en voor zover en voor zolang Opdrachtgever de bewerkingsprijs niet heeft voldaan.
 4. In het kader van de verwerking van zaken die aan Opdrachtgever in eigendom toebehoren en door Opdrachtgever aan Jalema ter bewerking ter hand zijn gesteld, is Jalema gerechtigd om tot vijf (5) procent van deze aan haar ter hand gestelde zaken af te danken. Ter zake van deze afgedankte zaken in vorenbedoelde zin is Jalema geen vergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever.
 5. Indien enige zaak ingevolge het bepaalde in lid 1 van dit artikel aan Jalema toebehoort, kan Opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
 6. Zaken welke ter beschikking gesteld zijn aan Opdrachtgever en welke eigendom zijn van Jalema dienen door Opdrachtgever deugdelijk te worden verzekerd en dienen voorzien te zijn van een label en/of etiket van Jalema waaruit haar eigendom ondubbelzinnig en duidelijk blijkt. Opdrachtgever neemt zonodig de daartoe vereiste maatregelen.
 7. Indien Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 van dit artikel bedoeld of anderszins zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden respectievelijk uit Overeenkomst niet nakomt, dan wel indien er bij Jalema gegronde vrees bestaat dat Opdrachtgever zich niet aan deze verplichtingen zal gaan houden, is Jalema zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken die aan haar in eigendom toebehoren zelf, voor rekening van Opdrachtgever, terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. Opdrachtgever verleent Jalema reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor Opdrachtgever in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
 8. Alle in bezit van Opdrachtgever zijnde zaken die van Jalema afkomstig zijn worden steeds geacht dezelfde te zijn als die welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voorzover althans de in het bezit zijnde hoeveelheid zaken naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaan.
 9. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van Jalema mee te werken aan de vestiging van een bezitloos pandrecht op alle door Jalema geleverde zaken, waarvan de eigendom op Opdrachtgever is overgegaan en/of aan de vestiging van een pandrecht op de
 10. vorderingen die Opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening  op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen, althans Opdrachtgever is gehouden enige andere vorm van zekerheid te verlenen, tot zekerheid van de nakoming door Opdrachtgever van al hetgeen Jalema van deze nog te vorderen heeft, onverminderd het recht van Opdrachtgever om deze zaken door te verkopen en te leveren aan zijn kopers in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 11. Indien en zolang op de geleverde zaken een bezitloos pandrecht rust, danwel de eigendom daarvan door Jalema is voorbehouden, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze zaken te vervreemden danwel enig beperkt zakelijk recht of een hiermee gelijk te stellen rechtsfiguur in het land van Opdrachtgever daarop te vestigen, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. In voormelde gevallen verplicht Opdrachtgever zich om als een goed huisvader de onder zich bevindende zaken te gebruiken c.q. te bewaren.

 

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

 1. Jalema is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  • overmacht, zoals in artikel 12 omschreven;
  • daden of nalatigheden van Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  • gebreken aan de zaken die aan Opdrachtgever in eigendom toebehoren en aan Jalema ter bewerking ter hand zijn gesteld;
  • nalatigheden van Opdrachtgever in het onderhoud van de door Jalema geleverde zaken;
  • beschadigingen aan de door Jalema geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
  • normale slijtage aan de door Jalema geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.
 2. Jalema is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Jalema, alsmede voor de schade waarvoor Jalema op grond van de wet, gewoonte of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen aansprakelijk is. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van Jalema aan de Overeenkomst te laten beantwoorden alsmede de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 3. Jalema is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend wordt te verstaan: gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, esthetische schade, reputatieverlies en alle andere gevolgschade.
 4. De schadevergoeding van door Jalema veroorzaakte directe schade bedraagt nooit meer dan het factuurbedrag dat betrekking heeft op de levering(en) of dienst(en) waaruit de schade voortvloeit althans dat met de Opdracht is gemoeid, tenzij de aansprakelijkheidsverzekeraar van Jalema een hoger bedrag uitkeert.
 5. De in de lid 2 en lid 3 van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jalema.
 6. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervalt iedere vordering en bevoegdheid van Opdrachtgever uit welke hoofde van ook jegens Jalema in verband met de uitvoering van de Opdracht, in ieder geval één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vordering en bevoegdheid.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Jalema voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade of aanspraken anderszins die direct of indirect samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Jalema toerekenbaar is.
 8. Indien Jalema door de lid 7 van dit artikel bedoeld derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Jalema zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

 

ARTIKEL 15 – VOORWAARDEN PROGRAMMATUUR EN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING

 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder programmatuur: computerprogramma’s en de bijbehorende documentatie waarvoor Jalema een gebruiksrecht aan Opdrachtgever verleent. Onder elektronische dienstverlening wordt verstaan het door Jalema aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen gebruiksrecht van voorzieningen en functionaliteiten om via elektronische communicatie berichten, informatie en/of gegevens op te slaan, te raadplegen en/of te bewerken
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, verleent Jalema aan Opdrachtgever uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de programmatuur en de elektronische dienstverlening binnen het eigen bedrijf van Opdrachtgever te gebruiken. Het niet- exclusieve gebruiksrecht eindigt onmiddellijk en van rechtswege wanneer:
  • het faillissement of surseance van betaling of schuldsanering van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken of een hiermee gelijk te stellen rechtsfiguur in het land van Opdrachtgever;
  • enige bepaling van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord van toepassing wordt verklaard of een bepaling van een hiermee gelijk te stellen rechtsfiguur in het land van Opdrachtgever;
  • Opdrachtgever zijn bedrijf/onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt of beëindigt of een hiermee gelijk te stellen rechtsfiguur in het land van Opdrachtgever;
  • Opdrachtgever de plaats van zijn vestiging of woonplaats naar het buitenland verplaatst of de directe of indirecte zeggenschap binnen Opdrachtgever verandert.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jalema de programmatuur en/of de daarbij behorende broncode te kopiëren, te veranderen, aan te passen of aan derden ter beschikking te stellen en/of in gebruik te geven, behoudens voor zover toegestaan krachtens de wet.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Jalema niet verplicht om de broncode van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
 5. Indien door Jalema met Opdrachtgever een acceptatieprocedure is overeengekomen, dient Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na aanvang van de acceptatieprocedure Jalema schriftelijk te informeren over eventuele aanwezige tekortkomingen, bij gebreke waarvan de geleverde programmatuur geldt als geaccepteerd. In geval geen acceptatieprocedure is overeengekomen, heeft Opdrachtgever de verplichting bij levering van de programmatuur of de elektronische dienstverlening te onderzoeken of de programmatuur of de elektronische dienstverlening aan de Overeenkomst beantwoordt. Eventuele tekortkomingen dient Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na levering van de programmatuur of de elektronische dienstverlening schriftelijk aan Jalema kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de geleverde programmatuur of de elektronische dienstverlening geldt als geaccepteerd.
 6. Indien met Opdrachtgever onderhoud van de programmatuur is overeengekomen, zal Jalema naar beste vermogen schriftelijk aan haar kenbaar gemaakte gebreken trachten te herstellen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking houden van maximaal één (1) recente reservekopie van de programmatuur en gegevens. Jalema zal in het kader van de onderhoudsovereenkomst technische verbeteringen aan de programmatuur aanpassen tegen de overeengekomen tarieven. Bij de levering van een nieuwe versie van de geleverde programmatuur, vervalt iedere onderhoudsplicht ten aanzien van de oude versie.
 7. Alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de Overeenkomst, waaronder begrepen, doch daartoe niet beperkt, de auteurs- en octrooirechten met betrekking tot alle voor Opdrachtgever ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, elektronische dienstverlening en overige werken en/of voortbrengselen, behoren uitsluitend toe (of zullen uitsluitend toebehoren) aan Jalema (of haar licentiegever).
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 14, is Jalema niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de programmatuur of elektronische dienstverlening, zoals schade die het gevolg is van het verlies of beschadiging van gegevens, transmissiefouten, schade ten gevolge van storingen in de beschikbaarheid, bereikbaarheid, responsetijden alsmede schade als gevolg van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, beveiligingsincidenten en/of tekortkomingen in de interoperabiliteit van programmatuur of hardware.

 

ARTIKEL 16 – VERJARING

 

Een rechtsvordering van Opdrachtgever dient aanhangig gemaakt te zijn binnen achttien (18) maanden nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan Opdrachtgever daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

 

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT, TAAL EN RECHTSBEVOEGDHEID

 

 1. Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten, facturen en andere documenten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht en worden geacht in Nederland te zijn aanvaard respectievelijk gesloten. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de internationale Koop van Roerende Zaken (Weens Koopverdrag 1980) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht om kennis te nemen van geschillen die tussen partijen zijn ontstaan. Eventuele geschillen tussen Jalema en Opdrachtgever zullen worden beslecht door de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, onverminderd de exclusieve bevoegdheid van Jalema zicht te wenden tot de rechtbank in het arrondissement waar Opdrachtgever woont of gevestigd is, een en ander met inachtneming van de regels van absolute competentie.
 3. Deze algemene voorwaarden verschijnen zowel in de Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse taal. Bij eventuele interpretatieverschillen tussen deze versies is de Nederlandse versie te allen tijde doorslaggevend en bindend tussen partijen.